Álnok kereskedés, Rimay János ifjúkori versgyűjteménye


bepillantás kereskedés

Elõször az eseménytípus általános álnok kereskedés vázolom, majd egy konkrét példát elemzek. Szeretném felhívni a figyelmet egy jól hasznosítható forrástípusra a korabeli társadalmi viszonylatok felfejtésében. Vizsgálatom középpontjában a társadalmi erõviszonyok és szereplõk változó stratégiáinak megismerése és a hatalmi központok, valamint a helyi társadalmak közti kapcsolatok feltárása áll.

Pedig csak ember vagy, nem Isten, csak te tartod magad olyan okosnak, mint amilyen Isten. Kardot rántanak ellened bármilyen szép és bölcs vagy is, és véget vetnek fényűzésednek. Csak ember vagy, nem Isten, kiszolgáltatva megölőidnek!

Általános modell A kivizsgálás és más ezzel rokonítható eljárások, mint pl. Hasonló bizottságok a községi néptanácsok kereteiben is mûködtek. Az Udvarhely rajoni kivizsgálási esetekrõl ból fennmaradt egy dosszié. E források alapján a kivizsgálás, mint lokális változatok sorozatban különbözõ helyszíneken, konkrét tér- és idõparaméterekkel meghatározott, változó számú és státuszú szereplõk interakcióiban megvalósuló esemény írható le. Az eseményekben érintett szereplõk kölcsönviszonyaikat tekintve három csoportba sorolhatók: feljelentõk, feljelentettek és kivizsgálók.

Ez utóbbiak a hatalmi intézmények képviselõi a szerephierarchiában az elõbbi két csoport fölött álltak. A feljelentõk lehettek magánszemélyek vagy valamilyen testület, intézmény tagjai: pl.

A feljelentés lehetett névtelen is, ezeket is ki kellett vizsgálni, de érkezhetett a sajtóból is. Például az Elõre a Román Népköztársaság Néptanácsainak lapja szerkesztõsége Tudomásunkra jutott, hogy Dávid Imre lövétei lakos rendszeresen lop a vlahicai vasgyárból. A nyáron 10 zsák cementet lopott a vasgyártól. A lakosok jelentették a miliciának és a végrehajtó bizottság elnökének, azonban mindeddig semmilyen intézkedést nem foganatosítottak.

Kérjük írják meg, hogy mi a helyzet ebben az ügyben.

Elvtársi üdvözlettel: Elõre levelezési osztály. A válaszban fel kell álnok kereskedés a vizsgálat eredményeit és a hozott intézkedéseket.

a bináris opció jelentése

Az Elõre A feljelentések tárgya leggyakrabban: a köztulajdon hûtlen kezelése, jogtalannak tekintett anyagi elõnyszerzés, hivatali hanyagság, a kommunista ideológiában tiltott társadalmi viselkedés, az önálló gazdasági tevékenység. Az pénzt keresni travian tartozott például a rendszer bírálata vagy a kapcsolattartás osztályidegen társadalmi szereplõkkel papokkal, kulákokkalaz utóbbiba a vállalkozói tevékenység, kereskedés, bérmunkások alkalmazása.

Rimay János: [XXVI] MÁS

Mivel személyi vétségek, felelõsségek megállapításáról volt szó, a személyzeti osztály fõnöke a kivizsgáló bizottságok állandó tagja volt. Mellette a különbözõ vizsgálati területekért felelõs rajoni ügyosztályok — tanügyi, mezõgazdasági, kereskedelmi, stb. Az idézett határozatrészlet szerepelt az Elõre levelezési osztályának fejléces papírjain. A feljelentések leggyakoribb tárgyait a fennebbi, ban összeállított dossziéból idézzük. A bizottság kihallgathatott, kikérdezhetett más szereplõket is, álnok kereskedés.

Végül a kivizsgáló bizottság a rajoni végrehajtó bizottság felé felterjesztett jelentésekben konklúziók, javaslatok és szankciók megfogalmazásával fejezte be munkáját. A javasolt büntetések, megrovások alkalmazása már nem a kivizsgáló bizottság, hanem — a pártbizottsági feldolgozás után — a rajoni végrehajtó bizottság hatáskörébe tartozott.

Esetrekonstrukció Helyszín álnok kereskedés szereplõk márciusában két feljelentés érkezett az Udvarhely rajoni Néptanács Káder Osztályára a rajonhoz nemrég átcsatolt Hegyes faluból [a történetben minden adat megfelel a forrásokban olvashatóknak, kivéve a személy- és helységneveket — O. A falunak ekkor magyar lakosa volt. A rajonizálás idején Hegyest elõször Sztálin Tartomány Kõhalom rajonjához osztották be, késõbb, a MAT létrehozása után, augusztusában Udvarhely rajonhoz csatolták.

A feljelentéseket egy öttagú helyi feljelentõ csoport a hegyesi tanító ellen íratta. Az elsõ március 1-jei, a második, március i keltezésû.

KIVIZSGÁLÁS Egy zûrzavaros történet álnok szereplõkkel

A két feljelentés közötti idõszakban a rajoni illetékesek nem indították meg a kivizsgálást. Az öttagú álnok kereskedés csoportban a helyi pártalapszervezet titkára, két néptanácsi képviselõ, álnok kereskedés falufelelõs4 és egy párttagjelölt volt.

valódi pénz egy demó számlán

Késõbb a kivizsgálás kiderítette, hogy mind az öten rokonok voltak. A rajoni székhelyrõl kiszállt kivizsgáló bizottság elsõ alkalommal 8 órás kihallgatást, kikérdezést és nyilatkozat íratást folytatott.

A második alkalom is hasonló, vagy még hosszabb lehetett, a kikérdezettek és a felvett nyilatkozatok számából ítélve. Ezt a helyszíni tájékozódást a bizottság kiegészítette a feljelentett tanító és a községi néptanács elnökének kihallgatásával a rajoni néptanács székhelyén.

A bizottság április án összeállította a kivizsgálási jegyzõkönyvet — mellékelve a tanúként kihallgatott 9 ember nyilatkozatait —, és javaslatokat tett a rajoni vb-nek a faluban a feljelentés nyomán kialakult helyzet rendezésére.

A kivizsgálásban érintett személyek tehát: az öt helyi feljelentõ; álnok kereskedés elsõ kivizsgáláskor kéttagú, a második kiszálláskor háromtagú rajoni bizottság, amelyet a rajoni személyzeti osztály fõnöke vezetett; a feljelentett tanító és más helyi párttagok, falusiak, akiket a feljelentésbe foglalt vádakról kérdeztek ki a rajoni bizottság tagjai.

Társadalmi kontextus — a feljelentések tárgya Ismeretes, hogy történetünk idején már hét éve zajlott a mezõgazdaság szocialista átalakításának folyamata, a kollektivizálás. A kommunista hatalom a gazdasági és társadalmi elnyomás változatos eszközeivel sajátította ki a falusi társadalom erõforrásait és a tulajdonviszonyok gyökeres átalakítására törekedett.

Tarlós: Félelmétől diktált álnok csapongás az Index cikke

Történetünk színhelyén ekkor még nem alakult meg a szocialista termelõszervezet, a feljelentések idején próbálkozott a rajoni vezetés a magántermelõk hogyan lehet pénzt keresni a teherautóján szervezésével. A helyi tanító fontos közéleti szereplõ: néptanácsi képviselõ, a kulturális élet szervezõje, de részt vesz a mezõgazdaság szocialista átalakítását támogató propagandában, sõt az állami beszolgáltatási tervek teljesítése érdekében felvilágosító, meggyõzõ munkát is végez.

Álnok kereskedés pontokhoz tartoztak. Rendszerint tekintélynek örvendõ és politikailag megbízhatónak tartott egyéneket nevezetek ki a községi végrehajtó bizottságok. A falufelelõsök gyakran a hatalmi szándékok ellenében, a helyi érdekek védelmében léptek fel. A társulás szervezését kezdeményezõ falugyûlésen õ olvasta fel a szervezeti alapszabályzatot. A szövetkezetben kijelentette több dolgozó elõtt, hogy ne menjenek gyûlésbe, mert ott a társulás szervezésérõl lesz szó.

Kapcsolatot tart fenn egy Sztálin Tartományi képviselõvel és abban jár, hogy a falut csatolják vissza Kõhalom rajonhoz, hogy ebbõl neki haszna legyen és az ellene felmerült vádaktól megszabaduljon.