Hitelesítési lehetőség


Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének felülvizsgálatára vonatkozó irányelv tervezetének[1] elkészítése érdekében lefolytatott hatásvizsgálat során végzett elemzés rámutatott arra, hogy a tagállamok és hitelesítési lehetőség illetékes hatóságok különbözőképpen hajtják végre és alkalmazzák a nyomon követésre és jelentésre vonatkozó követelményeket.

Az általános következtetés szerint a nyomon követés és a jelentéstétel esetében nem egyenlők a feltételek az Unióban, ami különböző pontossági szinteket eredményez. Az egyenlő feltételek hiánya és az ebből eredő pontatlanságok veszélyeztethetik a rendszer környezeti hitelesítési lehetőség és hitelességét, valamint valószínűleg a szükségesnél magasabb költségeket eredményeznek.

A Opciók 100 dollártól és számos tagállam nevében végrehajtott értékelési projektek szerint ezenkívül valószínűleg az átláthatóság, a minőségre vonatkozó információk és a következetesség hiánya vezetett bizalmatlansághoz és eredményezett többletköltségeket, és ezek a problémák jelentik az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere megfelelőségi folyamatának továbbfejlesztésével összefüggésben a legfőbb kihívásokat.

Hitelesítés és a hitelesítők akkreditációja A hitelesítéssel hitelesítési lehetőség a hitelesítők akkreditációjával kapcsolatban hasonló problémákat állapítottunk meg[2].

A nyomon követésre vonatkozó jelentések hitelesítése nagyon fontos, mivel ellenkező esetben a kibocsátásukat alábecsülő üzemeltetők nemcsak hasznot húznak a kívántnál kevesebb kibocsátási egységet adnak visszahanem rontják a rendszer környezeti integritását.

Ezen túlmenően a tagállamoknak kellett kidolgozniuk hitelesítési lehetőség hitelesítésre vonatkozó konkrét nemzeti iránymutatásokat.

bináris opciók videó tanfolyamok

A hitelesítők akkreditációja ehhez hasonlóan változatos képet mutatott az egyes tagállamokban, amelyek a hitelesítők akkreditációjával kapcsolatban sokféle szabványt fogadtak el.

Ezek a következetlenségek egyenlőtlen feltételeket és hitelesítési lehetőség belső hitelesítési lehetőség, valamint magasabb költségeket eredményeztek, illetve szükségtelen akadályokat állítottak különösen azon hitelesítők elé, akik különböző tagállamokban kívántak szolgáltatást nyújtani.

Ezzel kapcsolatban az akkreditációra és a hitelesítésre vonatkozó rendelettervezet hivatkozik a Ilyen rendeletet egy hatásvizsgálat is érintett[3]. A szubszidiaritás elve A két javasolt rendelet szerint az uniós fellépés a szubszidiaritás szempontjából indokolt és szükséges a következők miatt: Az éghajlatváltozás transznacionális jellege és egy, az Unión belüli kibocsátás nyomon követésére, jelentésére és hitelesítésére vonatkozó stabil, összehasonlítható és koherens rendszer iránti igény fontos szerepet tölt be annak eldöntésében, hogy szükség van-e uniós fellépésre.

Ezért szükséges az ezeket lehetővé tevő keret uniós szinten történő létrehozása. A két javasolt végrehajtási rendelet, amely a leginkább költséghatékony követelményekre fekteti a hangsúlyt, ugyanakkor kölcsönösen elismert, megfelelő feltételeket ír elő, nélkülözhetetlen a lehetőségekhez mérten összehangolt jelentéstételi módszerek kidolgozásához.

Az ÜHG-kibocsátás csökkentéséhez többrétű eszközök összehangolására, hitelesítési lehetőség kritériumok meghatározására és a jelentéstétel esetében egységes határidők megállapítására van szükség annak érdekében, hogy lehetővé váljon a tagállami adatok megfelelő egyesítése uniós hitelesítési lehetőség. Huszonhét különböző rendszer összehangolása nagyobb költséggel járna, mint egy egységes, harmonizált rendszer létrehozása.

Mivel az átfogó kötelezettségvállalásokra uniós szinten kerül sor, jóval hatékonyabb, ha a szükséges jelentéstételi eszközöket, illetve a hitelesítésre és a hitelesítők akkreditációjára vonatkozó feltételeket is uniós szinten dolgozzák ki. Az uniós fellépések a nemzeti szintű intézkedésekhez viszonyítva egyértelműen előnyösebbek, mivel csökkentik a hiányosságok, a joghézagok, a kibocsátásáthelyezés vagy a kettős elszámolás kockázatát.

Az uniós szintű fellépés ezenkívül a legjobb módszer az egyenlő feltételek hitelesítési lehetőség, és lehetővé teszi, hogy a hitelesítők az egész Unióban kiváló minőségű szolgáltatást nyújtsanak.

A javaslatok szabályokat irányoznak elő a kibocsátáskereskedelmi rendszer alkalmazási körébe tartozó ÜHG-kibocsátásra vonatkozó nyomon követés és jelentéstétel végrehajtásával, illetve a hitelesítőkre vonatkozó hitelesítési és akkreditációs rendszerrel kapcsolatban, amelynek a gyakorlatai és eljárásai teljes mértékben hitelesítési lehetőség vannak a létesítmények, az üzemeltetők és a légijármű-üzemeltetők igényeivel, illetve kapacitásával, ideértve a kisebb létesítmények érdekében összeállított konzisztens rendelkezéseket is.

Ezt a hatásvizsgálatot a hatásvizsgálati testület véleményével összhangban és az abban foglalt ajánlásoknak megfelelően vizsgálták felül. A vélemény a A hatásvizsgálat egyik része sem tartozik a titoktartási kötelezettség hatálya alá. Ezek a következők: · a nyomon követés és a jelentéstétel szempontjából egységes megközelítés biztosítása a rendszer környezeti hatékonyságának és integritásának szavatolása, valamint a költséghatékonyság javítása érdekében; · következetesebb és átláthatóbb rendszer kialakítására való törekvés, amely hosszú távon minden érdekelt számára megtakarításokat jelenthet; · a nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó szabványok költséghatékonyságának javítása, mivel az feltételezhetően fokozza a piac bizalmát a jelentésekkel kapcsolatban és ezáltal bár közvetett módon, de kedvezően befolyásolhatja a piac hatékonyságát.

Szakpolitikai választási lehetőségek 2. Bizonytalansági értékelések Az illetékes hatóságok, az üzemeltetők és a hitelesítők között nincs közös megegyezés azzal kapcsolatban, hogy a meglévő berendezések méréseivel, illetve az elemzésekkel összefüggő bizonytalanságokat hogyan kellene értékelni.

Ennek eredményeképpen más minőségi szempontok kerülnek a középpontba, például: a berendezések megfelelő üzembe helyezése, az eszközök karbantartása és kalibrálása.

Az MRG-ben foglalt alapokra építve a kis kibocsátók és egyszerű létesítmények számára egyszerűbb megközelítéseknek is teret kell hagyni.

A második lehetőséget választottuk. Az ésszerűtlen költségek összehangolt értelmezése Az MRG 2. A költségeknek tartalmazniuk kell a berendezések gazdasági élettartamán alapuló értékcsökkenési időszakot. A hasznot a fejlesztési tényező és a referenciaár szorzataként kell megállapítani. A CO2 átadása Az MRG jelenlegi rendelkezései CO2-kibocsátás-áthelyezést eredményezhetnek hitelesítési lehetőség rendszerben, és következetlenségekhez vezethetnek a nemzeti jegyzékekben, mivel a tevékenységek jelentős része nem jelenik meg ezekben.

Az átadott szén-dioxidra vonatkozó rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban nincs közös megegyezés. Ezt a fogalommeghatározást aktualizálni kell annak érdekében, hogy jobban igazodjon a biomassza általánosan elfogadott európai meghatározásához és a megújuló energiára vonatkozó szakpolitikához.

Három lehetőséget vettünk fontolóra: 1. Ez a lehetőség továbbra is a biomassza meglehetősen korlátozott megközelítését támogatja, és veszélyezteti az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének integritását.

E megközelítés szerint megmarad a biomassza nulla kibocsátási tényezős besorolása, viszont nem nyílik lehetőség a fenntarthatósági kritériumok figyelembevételére.

bináris opciók nagy tőke videó

Ez a lehetőség megfelel a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv előírásainak, és foglalkozik a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra az internetes keresetek világa azon fenntarthatósági kritériumokkal, amelyekkel kapcsolatban kialakították az uniós kritériumokat. Bármely egyéb lehetőség, amely kidolgozásra kerülhet, olyan jövőbeli szakpolitikai változásokat irányoz elő, amelyek jelentősen túllépik a jelenlegi végrehajtási intézkedések hatókörét.

A szilárd biomasszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumoknak az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében történő alkalmazása ebben a szakaszban még nem valósítható meg, mivel jelenleg nincsenek egész Európában kötelezően alkalmazandó fenntarthatósági kritériumok, valamint a készletek legtöbbször alacsonyak és szétszórtan találhatók. Hitelesítési lehetőség nyomon követésre és a jelentéstételre a harmadik lehetőséget választottuk alapul.

Mintavételi megközelítés és a mintavétel gyakorisága Az MRG pragmatikus utalásokat tartalmaz a mintavétellel és a mintavétel gyakoriságának megállapításával kapcsolatban olyan esetekben, hitelesítési lehetőség az anyagok jellemzőit elemzés útján kell meghatározni például széntartalom. A gyakorlatban azonban a mintavételi követelmények bevezetésének módjáról nincs közös megegyezés a különböző tagállamok között.

videó tanfolyam a bináris opciókról

Az üzemeltető minden egyes tüzelőanyagról, illetve anyagról mintavételi tervet nyújt be az illetékes hatósághoz jóváhagyásra. Közép- és hosszú távon ezt a megközelítést kellene alkalmazni, pillanatnyilag azonban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó jelenlegi rendelet előkészítésének keretében ennek a kidolgozására sajnos nincs lehetőség. Ez az ismeret hiányának és az időbeli korlátoknak tudható be.

Ezzel kapcsolatban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó rendelet végrehajtását kísérő, a közeljövőben megjelenő útmutató dokumentumok kidolgozása céljából további munkát lehetne végezni. Az első lehetőséget választottuk.

A termeléssel kapcsolatos adatokra vonatkozó jelentéstétel A kibocsátáskereskedelmi irányelv A rendelet megállapíthatja továbbá ezen adatok független hitelesítésének követelményeit is.

Megfelelő jelentéstételi követelményeket kell kialakítani a termelési adatokhoz és az energiafelhasználáshoz.

Nyomtatás A hitelesítést akkor érdemes vagy kell megtenni, amikor már biztos abban, hogy nem kíván változtatni az adatain, a választott jelentkezési helyein vagy a feltöltött dokumentumain. A jelentkezési határidő lejárta után a hitelesítési határidőig már csak hitelesítésre van lehetőség. Ha már hitelesítette a jelentkezését, de még a jelentkezési határidő lejárta előtt bármit változtat az E-felvételiben adatot módosít, dokumentumot tölt fela felvételi kérelmét újra hitelesítenie kell!

Megfelelő fogalommeghatározásokat kell kidolgozni. A termeléssel kapcsolatos adatok nyomon követését és jelentését érdemesebb az ún. Egyszerűsített eljárások és követelmények 1. Ezek közül a legfontosabb, hogy az üzemeltető egyszerűsített nyomonkövetési tervet nyújthat be az illetékes hatósághoz.

A rendelet olyan rendelkezést is tartalmaz majd, amely az egyszerű létesítmények számára egyszerűsített nyomonkövetési módszer alkalmazását teszi lehetővé. Ez a kis kibocsátók számára alacsonyabb költségeket jelent majd. A fejlesztési alapelv alkalmazása 1. Ez nem hitelesítési lehetőség lehetővé az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere szerinti nyomon követés és jelentéstétel dinamikus és minőségi továbbfejlesztését.

Az előnyben részesített lehetőségek kumulatív hatásainak értékelése Egységes megközelítés biztosítása a rendszer környezeti hatékonyságának és integritásának szavatolása, valamint a költséghatékonyság javítása érdekében.

Ennek a célkitűzésnek a teljesítése kiegyenlítettebb helyzetet teremt az hitelesítési lehetőség létesítmények hitelesítési lehetőség. Minden kiválasztott szakpolitikai lehetőségnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az illetékes hatóságoknak a nyomonkövetési és jelentési tervek megítélésekor kevesebb mérlegelési feladatot kelljen ellátniuk, így az üzemeltetők egyenlő elbánásban részesülhetnek, illetve a számukra előírt követelmények sem eltérő mértékűek.

Nyílt Nap - tájékoztató előadások (EKE, 2018.01.23.)

Következetesebb és átláthatóbb rendszer kialakítására való törekvés, amely hosszú távon minden érdekelt számára megtakarításokat jelenthet. Amennyiben fennmarad a jelenlegi nyomon követési gyakorlat, úgy az MRG alapján kialakult következetlen megközelítések továbbra is előnyben részesítik egyes tagállamok létesítményeit más tagállamok hasonló létesítményeivel szemben, ami befolyásolhatja a versenyképességüket.

A hitelesítés folyamata

Az engedélyezések és az előírások betartása szempontjából alkalmazott többféle tagállami megközelítés azt eredményezheti, hogy aggályok hitelesítési lehetőség fel a versenyképességgel kapcsolatban, és megrendül az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerébe vetett bizalom. A követelményeket illetően az előnyben részesített lehetőségek mindegyikének nagyobb fokú biztonságot kell nyújtania, és kevesebb teret kell hagynia a tagállamok, az üzemeltetők és a hitelesítők számára az előírásoktól való eltérésre.

A meglévő rendelkezések egyszerűsítése tovább javítja a rendszer átláthatóságát. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó szabványok költséghatékonyságának javítása, mivel az feltételezhetően fokozza a piac bizalmát a jelentésekkel kapcsolatban és ezáltal bár közvetett módon, de kedvezően befolyásolhatja a piac hatékonyságát.

Mérésügyi hitelesítési előírások

A kiválasztott szakpolitikai lehetőségek — a jelenleg félreértésekre okot adó területekre vonatkozó követelmények egyértelmű meghatározása és az engedélyezett ésszerű egyszerűsítések jóváhagyása révén — javítják a költséghatékonyságot, és növelik a rendszerbe vetett bizalmat. Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy a költségeket elkülönítve vizsgáltuk.

A halmozott költségek vizsgálata szakmai értelemben nem lenne szerencsés megoldás és nem jelentene különösebb többletértéket, mivel az egyes lehetőségek kiválasztását az önálló operatív célok keretén belül igyekeztünk alátámasztani. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó rendelet kilenc témakörét illetően a szükséges emberi és anyagi erőforrásokra hitelesítési lehetőség, észlelt hatásokkal kapcsolatban az alábbiakban öt kategóriát különítettünk el.

A kategóriák az illetékes hatóságok, a hitelesítők és a kibocsátáskereskedelmi rendszer megfelelési fóruma titkárságának képviselőivel folytatott válogatott interjúk alapján kerültek jóváhagyásra. A költségek és a szükséges erőforrások jelentős mértékű csökkentése II. A költségek és a szükséges erőforrások bizonyos mértékű csökkentése III.

A költségek és a szükséges 10 lehetőség esetében nem várható változás IV. A költségek és a szükséges erőforrások kisebb mértékű növelése V. Ezek a következők: következetes és összehasonlítható hitelesítés és akkreditáció kialakítása; a hitelesítési és akkreditációs szolgáltatások belső piacának összehangolása; a költséghatékonyság javítása.

Az Európai Akkreditálási Együttműködés — az V. Szakpolitikai választási lehetőségek 3. Ez a rendszer továbbfejlesztését jelenti és lehetővé teszi a hitelesítőként működő természetes személyek minősítését, ami az akkreditáció párhuzamos és egyenértékű megközelítését jelenti.

A hitelesítők kölcsönös elismerése 1.

fibonacci kereskedési robot

Az akkreditáló testületek visszacsatolási ciklusokat alakítanak ki a hitelesítők teljesítményével kapcsolatban. Ez a lehetőség megkönnyíti a hitelesítők szabad mozgását az összehasonlítható minőségi szintek között. Az első lehetőséggel ellentétben ez a verzió a hitelesítők felkészültségét és az elvégzett hitelesítések minőségét illetően elősegíti az átfogó harmonizációt.